02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Согласност    

СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИЕМ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКТУРИ

PËLQIM PËR PRANIM TË FATURAVE ELEKTRONIKE

 

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА СОГЛАСНОСТ (Пополнува давателот на согласност)
TË DHËNA PËR PARASHTRUESIN E PËLQIMIT (plotëson parashtruesi i pëlqimit)

 

Назив на корисникот
Emri i shfrytëzuesit
Адреса
Adresa
Место и поштенски број
Vendi dhe numri postar
Лице за контакт
Personi për kontakt
Контакт телефон
Telefoni për kontakt
Фактурите за услугата ќе се доставуваат на следната е-маил адреса
Faturat për shërbimin do të dërgohen në këtë e-mail adresë
Шифра на корисник
Shifra e shfryëzuesit

Напомена
Shënim
Согласноста за прием на фактури во електронска форма, согласно со член 53-б став 2 од Законот за ДДВ, ја давам со изразена лична волја. Pëlqimin për pranim të faturave në formë elektronike, sipas nenit 53- b paragrafi 2 nga Ligji për TVSH, e jap duke shprehur vullnetin e lirë.
 
Корисникот на услугата како согласен примател на електронски фактури е должен на соодветен начин да го извести давателот на услугата за каква било промена на личните и идентификациони податоци наведени во барањето, не подоцна од 10 дена по настанатата промена. Во спротивно, ако комуникацијата со корисникот е оневозможена од оваа причина, ќе се смета дека испораката на сите електронски фактури од страна на давателот на услугата е уредно завршена. Корисникот може да побара да ја смени адресата за е-пошта дадена за цели на испорака на електронските фактури преку е-пошта. Испораката на фактурата по е-пошта ќе започне од првиот последователен пресметковен период, од денот на прием на Согласноста. По добиената согласност, до примателите на фактурите во електронска форма, давателот на услугата нема да доставува фактури во тврда копија (хартија). Откако ќе се активира услугата за бесплатна испорака на електронска фактура, таа може да се откаже само со поднесување на писмено барање за откажување на услугата. Овој вид услуга ќе престане првиот ден од следниот месец во однос на месецот во кој е поднесено барањето за откажување на оваа услуга, така што фактурите ќе бидат доставени повторно на адресата на корисникот. Со потпишување на ова барање, се согласувам со условите за обработка и пренесување на моите лични податоци за целта наведена овде, сите во согласност со важечките регулативи што ја регулираат материјата за заштита на личните податоци.
Shfrytëzuesi i shërbimit, si i pajtuar për pranimin e faturave elektronike detyrohet që në mënyrë adekuate ta njoftojë dhënësin e shërbimit për çfarëdo lloj ndryshimi të të dhënave personale dhe të identifikimit të shënuara në këtë kërkesë, jo më vonë se 10 ditë pasi të ndodhin ndryshimet. Në të kundërtën, nëse komunikimi me shfrytëzuesin është i pamundur, do të llogaritet se dërgesa e faturave nga ana e dhënësit të shërbimit është kryer me rregull. Shfrytëzuesi mund të kërkojë ta ndryshojë adresën e postës elektronike të dhënë për qëllim të dërgimit të faturave nëpërmjet postës elektronike. Dërgimi i faturës nëpërmjet postës elektronike do të fillojë në periudhën vijuese të llogaritur, nga dita e pranimit të Pëlqimit. Pas marrjes së pëlqimit, deri te pranuesit e faturave në formë elektronike, dhënësi i shërbimit nuk do të dërgojë fatura në kopje të fortë (letër). Pasi që të aktivizohet shërbimi për dërgesën pa pagesë në formë elektronike, ajo mund të anulohet vetëm pas parashtrimit të kërkesës me shkrim për anulim të shërbimit. Ky lloj i shërbimit do të ndalojë ditën e parë të muajit të ardhshëm në raport me muajin që është parashtruar kërkesa për anulimin e këtij shërbimi, ashtu që faturat do të dërgohen sërish në adresën e shfrytëzuesit. Me nënshkrimin e kësaj kërkese, pajtohem me kushtet për përpunimin dhe bartjen e të dhënave të mia personale për qëllimin e shënuar këtu, të gjitha në pajtim me rregulloret në fuqi që rregullojnë materien për mbrojtjen e të dhënave personale.