Историјат

„Комунална“ во 1944 година со 243 работнициУште на првата седница на Народноослободителниот одбор на град Скопје, одржана во ноември 1944 година било посветено внимание на хигиената на градот, па затоа веднаш била активирана севкупната комунална дејност, од уредување до чистење на улиците и разурнатите куќи. 14.07.2010

 

Ред со „Правилник“, „Упатство за одржување на хигиената“ и објавување на непослушните во весникМеѓу двете светски војни варирал бројот на вработените во чистачката клона. Достигнувал до четириесетина чистачи и исто толку колари, но затоа пак поради нараснатите потреби бројот на колите и запрегата потојано се зголемувале. 14.07.2010

 

За куќен смет 150 динари, за добиточен, такса од 5 до 15 динари месечноПосебни правила постоеле и за изнесување на ѓубрето од градот. Власта пропишувала посебни такси од кои била финансирана „Чистачката колона“. 14.07.2010

 

Од „Белегзија“ и „Чистачка колона“ до „Комунална хигиена“За одржување на чистотата и хигиената во градот се грижела специјална екипа именувана како „Чистачка колона“. Хронолошки прецизно, во 1906 година се формира првата група за комунална хигиена во Скопје. 14.07.2010

 

Комунална хигиена - од почетоците до денесПочетокот на ХХ век Скопје и неговите жители го пречекуваат со бројни цивилизациски придобивки. Елементите на модерен град се поставуваат со изработката на првиот урбанистички план, со изградба на водоводна мрежа, со оформување и уредување на Градскиот парк. 14.07.2010