Третман на фекални води

 

 

Третман на фекални води

Бидејќи во Скопје се уште постојат објекти на физички и правни лица што не се опфатени со системот на канализациска мрежа, ние вршиме чистење на фекалии и фекални води.

БИДЕЈЌИ  ВО  СКОПЈЕ  СE  УШТЕ  ПОСТОЈАТ  ОБЈЕКТИ  НА  ФИЗИЧКИ  И  ПРАВНИ  ЛИЦА  ШТО  НЕ  СЕ ОПФАТЕНИ  СО  СИСТЕМОТ  НА  КАНАЛИЗАЦИСКА  МРЕЖА, ЈП „КОМУНАЛНА  ХИГИЕНА“  ВРШИ  УСЛУГА – ЧИСТЕЊЕ  НА  ФЕКАЛИИ  И  ФЕКАЛНИ  ВОДИ  ОД  СЕПТИЧКИ  ЈАМИ,  НА  ПОВИК  ОД КОРИСНИЦИТЕ.

УСЛУГАТА  СЕ  НАПЛАТУВА  СОГЛАСНО  УСВОЕН  ЦЕНОВНИК  ЗА  ЕДЕН  МЕТАР  КУБЕН.

ЧЕСТА  Е  ПОЈАВАТА  СО  ВОЗИЛАТА  НАМЕНЕТИ  ЗА  ЧИСТЕЊЕ  СЕПТИЧКИ  ЈАМИ  ДА  СЕ  ВРШАТ УСЛУГИ  ВО  СИТУАЦИИ  КОГА  ИМА  ПОПЛАВЕНИ  СТАНБЕНИ  ЕДИНИЦИ  И  ДРУГИ  ОБЈЕКТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ  ОД  ОБИЛНИ  И  ПОРОЈНИ  ДОЖДОВИ / ВРНЕЖИ,  БИДЕЈЌИ  АТМОСФЕРСКАТА КАНАЛИЗАЦИСКА  МРЕЖА  НЕ  Е  ВО  СОСТОЈБА  ЦЕЛОСНО  ДА  ГИ  ПРИФАТИ    ВОДИТЕ  ОД  ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ.

СТАНБЕНИТЕ  ЕДИНИЦИ  И  ДРУГИТЕ  ОБЈЕКТИ  МОЖЕ  ДА  БИДАТ  ПОПЛАВЕНИ  И  ОД  ИЗЛЕВАЊЕ  НА РЕЧНИТЕ  КОРИТА  НА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  ГРАДОТ  СКОПЈЕ  И  ОКОЛИНАТА.

ЕВИДЕНТНО  Е  ДЕКА  ВАКВИТЕ  ПОЈАВИ  СЕ  НАЈЧЕСТИ  ВО  РУРАЛНИТЕ  ДЕЛОВИ  ОД  ОПШТИНИТЕ НА  ГРАДОТ  СКОПЈЕ.