ДИРЕКТОР НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

ДИРЕКТОР НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

 

  Косана Мазнева

 

 

Име и презиме: Косана Мазнева

Датум на раѓање: 11.08.1972г.

Брачен статус: мажена, три деца

 Образование

 Дипломиран биолог, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-Математички Факултет, Институт по биологија, Скопје. 

Професионално ангажирање и работно искуство

 Во периодот од 2015-2022 година вработена во АД Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, ДИРЕКЦИЈА-СКОПЈЕ, на повеќе работни позиции:

-Одговорен инженер за животна средина, Сектор за развој и инвестиции;

-Советник за животна средина во Кабинет на Генерален директор;

-Координатор за безбедност и заштита при работа и заштита на  животната средина.

Во периодот од 2014-2022 година со Одлука на Собранието на Република Македонија именувана за член на Програмскиот совет на Македонската радио-телевизија(МРТ).

Во периодот од 2006-2013 година е пратеник во Собранието на РМ. Во овој период има учествувано во повеќе комисии и работни тела:

-Потпретседател на комисијата за еднакви можности на мажите и жените;
- Член на Комисијата за транспорт, врски и екологија;
- Член на Комисијата за европски прашања;
- Член на Комисијата за избори и именувања .

Во периодот од 2006-2008 година е вработена во Министерство за животна средина и просторно планирање, на позицијата-Раководител на сектор Природа.

Во периодот од 2006-2008 година учествува како соработник  во изработката на Елаборат за номинација на Дојранското Езеро на Светската Рамсер листа.

Во периодот од 2006-2008 година е претседател на УО на ЈП Македонски Железници-Скопје.

Во периодот од 2006-2008 година е член на Надзорен Одбор на АД ОХИС.

Во 2005/2006 година има ангажман како асистент-демонстратор на катедрата по биологија, со активно учество на проекти во повеќе лаборатории на Институтот по Биологија и НВО за Заштита на Животната средина.

Членство и активности во стручни тела

-Потпретседател на Македонски Рамсерски Комитет, како и потпретседател на најстарата еколошко НВО во Македонија, Друштво за проучување и заштита на птиците во Македонија (ДПЗПМ).

Како член на НВО, во периодот од 1992-2002 година учествува во повеќе национални и меѓународни проекти.

Учествува во проекти за заштита на Преспанското езеро, поддржани од Германската фондација EURONATUR, REC – Скопје, USAID, Британска Амбасада, Американска Амбасада, Институт за трајни заедници (САД), а во врска со:

1. Валоризација на Преспанското езеро и номинирање за заштитен простор – прв сторг природен резерват во Македонија – ЕЗЕРАНИ, како јадро на првиот транс-граничен парк, Преспа парк на Балканот;
2. Формирање на прв истражувачки информативен мониторин центар на с.Асамати;
3. Креирање и развивање на идејата за транс-гранична соработка со Грција и Албанија;

4. Проект за мониторинг на реката Вардар, поврзан со Министерството за  екологија на Р.Грција, а во соработка со Грчкото НВО Еколошко Движење од Солун и Грчкото орнитолошко друштво;
 5. Проект за инфраструктурно уредување на орнитолошки резерват ЕЗЕРАНИ, поддржан од Амбасада на к.Норвешка во периодот од 2002-2004 година;
 6. Проект за изработка на план за управување НП Пелистер, според форматот EURSAID, поддржан од Швајцарската Агенција за развој, а во соработка со PRONATURA од Швајцарија.