Собирање на кабаст отпад и градежен шут

 

Граѓаните кои што имаат потреба да се ослободат од својот Кабаст отпад или градежен шут, стар мебел и неупотребливите електронски и електрични уреди, како и градежниот отпад што настанува како резултат на реновирање на домовите и слични градежни активности, можат да се јават  на бесплатниот телефонски број 0800 222 33  за да добијат информации за начинот на отстранување на отпадот . Екипите на ЈПКХС со специјални возила спрема договорот со странката  го подигаат  и  транспортираат отпадот од нивен стан ако има товарен лифт, двор или влез, без разлика дали станува збор за индивидуални,  колективни, домаќинства или за стопански субјекти.

Бараната Услуга за собирање на кабаст и градежен шут се наплатува согласно Ценовникот за дополнителни дејности на ЈПКХС, донесен од страна на Советот на Градот Скопје, на 28.05.2020г. Ценовникот е достапен на нашата веб страна www.khigiena.com.mk во рубриката УСЛУГИ во секцијата ЦЕНОВНИК.

Напомена: Во наведените цени на услугите во Ценовникот за дополнителни дејности на ЈПКХС, не е пресметан ддв.

Граѓаните (Физички лица)имаат можност и сами да го одлагаат кабастиот отпад ОД НИВНИТЕ ДОМОВИ во нашиот рациклажен двор во Карпош или вардариште бесплатно. 

Потребата од спроведување било каква дополнителна услуга мора да е поткрепена со соодветен образец во форма на барање. Барањето за дополнителни услуги Ви се наоѓа на нашата веб страна www.khigiena.com.mk во рубриката ОБРАСЦИ во секцијата БАРАЊА.