РАКОВОДСТВО НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

в.д. Директор

Косана Мазнева

kosana.mazneva@khs.mk

 

Помошник на директорот за ИТ, квалитет и развој

Миљаим Алиев

milaim.aliu@khs.mk

 

Помошник на директорот за организациски работи, со овластување 

Ќамуран Исмаили

kamuran.ismaili@khs.mk

 

Раководител на Секторот за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khs.mk

 

Раководител на Секторот Комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khs.mk

 

Раководител на Секторот Механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khs.mk

 

Раководител на Секторот за ИТ, квалитет и развој

м-р Ердуан Садики

erduan.sadiki@khs.mk

 

Раководител на Секторот за правни и општи работи

Весна Рајковска

vesna.rajkovska@khs.mk

 

Раководител на Секторот за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khs.mk

  

Советник на директорот 

Делија Дарлишта

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khs.mk

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khs.mk

 

Советник на директорот за индустриски неопасен отпад

 м-р Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khs.mk

 

 НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Горан Здравковски - претседател

2. Ангела Тарчуговска Латиновска

3. Кристина Апостоловска

4. Цветко Николовски

5. Љуљета Красничи Билали

 

 

УПРАВЕН ОДБОР

1. Јулијана Спировска - претседател

2. Ерџан Демир

3. Христина Јованоска

4. Анета Гоцева

5. Тодор Шоптрајанов

6. Јане Поповски

7. Персида Отовиќ Стојановска

8. Гордана Велковска

9. Мируше Лумани Јашари

10. Теута Џафери

11. Лумние Хаскаи

12. Влатко Кметовски