РАКОВОДСТВО НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

Директор на Претпријатие

Косана Николиќ-Мазнева

kosana.mazneva@khs.mk

конт. +389 71 224871 , +389 72 274127, +389 02 3118632

 

Помошник директор 

Маја Стаменковска

maja.stamenkovska@khs.mk

конт. +389 71 224871 , +389 72 274127, +389 02 3118632

 

Главен асистент на директорот

Зенун Матњани

zenun.matnjani@khs.mk

моб.+389 71 382697

 

Помошник на директорот за организациски работи, со овластување 

Вулнет Сеља

vulnet.selja@khs.mk

моб.+389 75 204991

 

Помошник на директорот за правни и финансови работи, со овластување 

Елена Дудулоска

elena.duduloska@khs.mk

моб.+389 75 327674

 

Советник на директорот 

Делија Дeрлишта

delija.derlishta@khs.mk

моб.+389 75 346308

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khs.mk

моб.+389 75 223905

 

Советник на директорот за комунален отпад од правни лица

Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khs.mk

моб.+389 75 328760

 

Раководител на Oдделение за јавни набавки

Ленче Стојковска 

javni.nabavki@khs.mk

моб.+389 75 499120

 

Раководител на Oдделение за професионална одговорност , со овластување

Горан Петковски 

borce.cvetanovski@khs.mk

 

Раководител на Oдделение за ЕКО патрола

Исмет Душки 

ismet.dushki@khs.mk

моб.+389 72 251070

 

Раководител на Сектор за внатрешна ревизија

Виолета Димитриевска

violeta.dimitrievska@khs.mk

моб.+389 75 302672

 

Раководител на Сектор за комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khs.mk

моб.+389 75 226235

 

Раководител на Сектор за комунален отпад од правни лица

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khs.mk

моб.+389 70 231687

 

Раководител на Сектор за дополнителни дејности

Дритон Ајдини

driton.ajdini@khs.mk

моб.+389 75 555955

 

Раководител на Сектор за механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khs.mk

моб.+389 72 272811

 

Раководител на Сектор за поддршка на менаџментот

Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khs.mk

моб.+389 76 488849

 

Раководител на Сектор за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khs.mk

моб.+389 72 279110

 

Раководител на Сектор за правни и општи работи

Ердуан Садики

erduan.sadiki@khs.mk

моб.+389 70 392731

 

Раководител на Сектор за човечки ресурси

Мерѓизе Муртезановска

mergjize.m@khs.mk

моб.+389 72 778888

 

Раководител на Сектор за односи со корисници, со овластување

Нешат Алимовски

nesat.alimovski@khs.mk

моб.+389 76 341371

 

Раководител на Сектор за информатичка технологија, квалитет и развој

Весна Рајковска

vesna.rajkovska@khs.mk

моб.+389 76 261267