РАКОВОДСТВО НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

 

Директор на Претпријатие

Гоце Трајковски

goce.trajkovski@khs.mk

 контакт: +389 02 3118632

 

Помошник на директорот

Андреа Ѓоргиев

andrea.gjorgiev@khs.mk

 

Помошник на директорот за правни и финансиски работи

Ердиса Љама

erdisa.lama@khs.mk

моб.+ 38971 357 668

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

 

 

Раководител на Сектор за комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khs.mk

моб.+389 75 226235

 

Раководител на Сектор за дополнителни дејности

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khs.mk

моб.+389 70 231687

 

Раководител на Сектор за внатрешна ревизија

Виолета Димитриевска

violeta.dimitrievska@khs.mk

моб.+389 75 302672

 

Раководител на Сектор за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khs.mk

моб.+389 76 488849

 

Раководител на Сектор за човечки ресурси

Весна Рајковска

vesna.rajkovska@khs.mk

моб.+389 76 261267

 

Раководител на Сектор за односи со корисници

Лејла Муча

lejla.muca@khs.mk

моб.075 365 917

 

Раководител на Сектор за собирање отпад    од   правни лица

Мики Лазевски

miki.lazevski@khs.mk

моб.+389 75 499115

 

Раководител на Сектор за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khs.mk

моб.+389 72 279110

 

Раководител на Сектор за правни и општи работи

Ердуан Садики

erduan.sadiki@khs.mk

моб.+389 70 392731

 

Раководител на Oдделение за јавни набавки

Ленче Стојковска 

javni.nabavki@khs.mk

моб.+389 75 499120

 

Раководител на Oдделение - ЕКО патрола

Исмет Душки 

ismet.dushki@khs.mk

моб.+389 72 251070