РАКОВОДСТВО НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

в.д. Директор

Зухди Енуз

zudi.enuz@khs.mk

 

Главен асистент на директорот

Миљаим Алиу

milaim.aliu@khs.mk

 

Помошник на директорот за финансиско-правни работи

Златко Христовски

zlatko.hristovski@khs.mk

 

Помошник на директорот

Кемал Муслиу

kemal.musliu@khs.mk

 

Раководител на Секторот за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khs.mk

 

Раководител на Секторот Комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khs.mk

 

Раководител на Секторот Механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khs.mk

 

Раководител на Секторот за ИТ, квалитет и развој

м-р Ердуан Садики

erduan.sadiki@khs.mk

 

Раководител на Секторот за правни и општи работи

Весна Рајковска

vesna.rajkovska@khs.mk

 

Раководител на Секторот за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khs.mk

  

Советник на директорот 

Делија Дарлишта

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khs.mk

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khs.mk

 

Советник на директорот за индустриски неопасен отпад

 м-р Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khs.mk

 

 НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Кристина Апостоловска

2. Ангела Тарчуговска Латиновска

3. Горан Здравковски

4. Цвето Николовски

5. Љуљета Красничи Билали

 

 

УПРАВЕН ОДБОР

1. Ерџан Демир

2. Христина Јованоска

3. Анета Гоцева

4. Јулијана Спировска

5. Тодор Шоптрајанов

6. Јане Поповски

7. Персида Отовиќ Стојановска

8. Гордана Велковска

9. Мируше Лимани Јашари

10. Теута Џафери

11. Лумние Хаскаи

12. Влатко Кметовски