Прописи

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНТЕРНИОТ OГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕTO ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ. 15.04.2021

 

ПРАВИЛНИК за критериуми за спроведување на оценувањето на давателите на јавни услуги и мерките за одличен и слаб ефект 15.04.2021

 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА 31.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021 28.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈПКХС ЗА 2021 28.12.2020

 

Оперативен план и Оперативна програма за 2021 година 18.12.2020

 

Стратегија за управување со ризици 2020 - 2023 03.12.2020

 

Правилник за систематизација на работните места на ЈПКХС 30.06.2020

 

Правилник за внатрешна организација на ЈПКХС 30.06.2020

 

Одлука на УО за ослободување од камата и репрограмирање на долгови 08.05.2020

 

 
1 / 2 1 2