Прописи

Колективен договор за уредување на правата,обврските и одговорностте од работниот однос на работниците во ЈП Комунална хигиена -Скопје 10.08.2023

 

ДОЗВОЛА за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад 05.06.2023

 

Програмата за инвестиции на ЈПКХС за 2023 31.03.2023

 

Програмата за дополнителни активности на ЈПКХС за 2023 31.03.2023

 

ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА 2023 година 10.01.2023

 

Оперативна програма за 2023 година 05.01.2023

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈПКХС 2022 08.03.2022

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА 2022 31.01.2022

 

Програмата за инвестиции за 2022 31.01.2022

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2022 31.01.2022

 

 
1 / 4 1 2 3 ..