Прописи

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈПКХС 2022 08.03.2022

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА 2022 31.01.2022

 

Програмата за инвестиции за 2022 31.01.2022

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2022 31.01.2022

 

Финансискиот план за 2022 31.01.2022

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНТЕРНИОТ OГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕTO ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ. 15.04.2021

 

ПРАВИЛНИК за критериуми за спроведување на оценувањето на давателите на јавни услуги и мерките за одличен и слаб ефект 15.04.2021

 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА 31.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021 28.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈПКХС ЗА 2021 28.12.2020

 

 
1 / 3 1 2