Извештаи

ИЗВЕШТАЈ За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I –VI/2021 година 30.07.2021

 

Тримесечен извештај за финансиските резултати од работењето на ЈПКХС 29.04.2021

 

Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од I - XII - 2020 година 19.03.2021

 

Извештај за остварените финансиски резултати на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од I - XII - 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за распоредување на добивката по оданочување на ЈПКХС за 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈПКХС за 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за усвојување на Извештајот за остварените финансиски резултати на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-XII-2020 година 19.03.2021

 

Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-XII-2020 година 19.03.2021

 

Извештај за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I – IX – 2020 година 28.10.2020

 

ИЗВЕШТАЈ За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I–VI/2020 година 26.08.2020

 

 
1 / 3 1 2