Извештаи

Информација за оперативни активности за месец март 2024 година 29.04.2024

 

Тримесечен извештај со показатели за финансиско работење на ЈП КХС 2024 година 26.04.2024

 

Одлука за усвојување на тримесечниот извештај со показатели на финансиско работење на ЈП КХС од УО 26.04.2024

 

Мислење од НО за тримесечен извештај за период јануари - март 2024 година 26.04.2024

 

Одлука за усвојување на годишен извештај за работењето на ЈПКХС на УО 26.04.2024

 

Мислење на НО за Годишен извештај 2023 26.04.2024

 

Годишна сметка на ЈПКХС за 2023 година 16.04.2024

 

Одлука за усвојување на годишната сметка на ЈПКХС 16.04.2024

 

Разгледување и давање мислење за годишна сметка на ЈПКХС за 2023 година од НО 16.04.2024

 

Годишен финансиски извештај за 2023 година 16.04.2024

 

 
1 / 7 1 2 3 ..