Извештаи

Одлука од УО деветмесечен за 2021 21.10.2021

 

Мислење од НО деветмесечен за 2021 21.10.2021

 

Извештајот за остварените финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за периодот I-IX/2021 година 21.10.2021

 

ИЗВЕШТАЈ За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I –VI/2021 година 30.07.2021

 

Тримесечен извештај за финансиските резултати од работењето на ЈПКХС 29.04.2021

 

Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од I - XII - 2020 година 19.03.2021

 

Извештај за остварените финансиски резултати на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од I - XII - 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за распоредување на добивката по оданочување на ЈПКХС за 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈПКХС за 2020 година 19.03.2021

 

Одлука за усвојување на Извештајот за остварените финансиски резултати на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-XII-2020 година 19.03.2021

 

 
1 / 3 1 2