СТАТУТ на ЈП КХС

Статуратна одлука за промена на Статутот на Јавното претпријатие Комунална хиигиена - СкопјеСтатуратна одлука за промена на Статутот на Јавното претпријатие Комунална хиигиена - Скопје 17.09.2020

 

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ 19.07.2019