Контакт

 • ЈП Комунална Хигиена Скопје
  Ул.516  Бр.10  
  1000 Скопје, Република Северна Македонија
  Централа: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
  Факс:   3228-906
  Дежурен:   3216-644 (08-20)
 • Бесплатен телефонски број за собирање кабаст и градежен отпад   0800 222 33

Контакт

ЈП Комунална Хигиена Скопје
Ул.516  Бр.10  
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Централа: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
Факс:   3228-906
Дежурен:   3216-644 (08-20)

Бесплатен телефонски број за собирање кабаст и градежен отпад   0800 222 33

 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"
Адреса: Ул.516 Бр.10  Скопје – Гази Баба 

khs@khs.mk
Централа 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
Факс: 3228-906

 

 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

ВИОЛЕТА ДИМИТРИЕВСКА
Тел. 3229-039
е-пошта: violeta.dimitrievska@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Раководител
ЛЕНЧЕ СТОЈКОВСКА
Tел:3230-841/3230-857
е-пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Раководител
БОРЧЕ ЦВЕТАНОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: borce.cvetanovski@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКО ПАТРОЛА
Раководител
ИСМЕТ ДУШКИ
Tел:3224-963
е-пошта: ismet.dushki@khs.mk 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
Овластен Раководител
МУАМЕР АСИПИ
Tел:3214-769

 

ОДДЕЛЕНИЕ СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВАТА
Раководител
АБДУЛА АМЕТОВСКИ
Tел:2621-695/ 2621-708

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

Рaководител

СТОЈАНЦО КАЦАРСКИ

Tел:2621-695/ 2621-708

  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФЕР ЦЕНТРИ

Раководител 

Дритон Ајдини

е-пошта: driton.ajdini@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ СО СОПСТВЕНИ САДОВИ
Раководител

МИКИ ЛАЗЕВСКИ
Тел:  2621-448
е-пошта: miki.lazevski@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ КАБАСТ ОТПАД, ГРАДЕЖЕН ШУТ И ТРЕТМАН НА ФЕКАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ Раководител 

МУЗАФЕР БИСЛИМИ
Тел: 3229-039

е-пошта: muzafer.bislimi@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Раководител

ЌАМУРАН ИСМАИЛИ
Тел: 2621-695/ 2621-708

е-пошта: kamuran.ismaili@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Раководител

РАЗИМ ДУЛОВИ
Тел: 2621-695/ 2621-708 

е-пошта: razim.dulovi@khs.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА
Раководител

МИЛЕ ВЕЛКОВСКИ
Tел: 2621-695/ 2621-708

е-пошта: mile.velkovski@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ДИЈАГНОСТИКА
Раководител 

ИГОР ЦВЕТИНИЌ
Тел. 2621-695/ 2621-708

е-пошта: igor.cvetinic@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ
Раководител

САДУЛА ДАРЛИШТА
Тел. 3221-060
е-пошта: sadula.darlista@khs.mk

е-пошта: finansii@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Раководител

НУСРЕТ АЛИЈА
Tел/факс:2627-211
е-пошта: nusret.alija@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА
Раководител

ЕМИЛИЈА ВЛАДИМИРОВА
Тел. 3229-039
е-пошта: emilija.vladimirova@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Раководител

ВЕЛИМИР СТАМАТОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: velimir.stamatovski@khs.mk ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА БАЗА НА КОРИСНИЦИ

Раководител

АХМЕТ МИФТАРИ

Тел. 3229-039
е-пошта: ahmet.miftari@khs.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ИЗГОТВУВАЊЕ НА СМЕТКИ И СЛЕДЕЊЕ НА НАПЛАТА
Раководител

ЈУЛИЈА ШЕКЕРОВА
Тел. 3224-608/3229-039
е-пошта: julija.sekerova@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРВЕРДСКА И СОФТВЕРСКА ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА

Раководител

ЗОРАН ЈОВАНОВ
Тел. 3229-039

е-пошта: zoran.jovanov@khs.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ И РАЗВОЈ
Раководител

БРАНКО ПЕТРОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: branko.petrovski@khs.mk

 

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта: biljana.petkovska@khs.mk

 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта: biljana.petkovska@khs.mk

МЕРЃИЗЕ МУРТЕЗАНОВСКА
е-пошта: mergjize.m@khs.mk

 

Пункт Центар              3214-769
Пункт Ѓ.Петров            2041-598
Пункт Карпош              3066-265
Пункт К.Вода               2779-409/5205-949
Пункт Драчево             2779-409
Пункт Автокоманда      3173-089/3174-003
Пункт Бутел                 2621-080