Контакт

ЈП Комунална хигиена- Скопје
адреса: ул.Боро Тодоровиќ бр.2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
централа: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
факс:   3228-906
дежурен телефон: 3216 644 – оперативни прашања (07-15)

3220 663 – административни прашања (07-15)

Бесплатен телефонски број за собирање кабаст и градежен отпад:  0800 222 33

e-пошта: khs@khs.mk

grizazakorisnici@khs.mk

 

 

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
Овластен раководител
АДЕМ ЉИМАНИ

моб.076 261 488
Tел:3214-769

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВАТА
Раководител
АБДУЛА АМЕТОВСКИ
Tел:2621-695/ 2621-708

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВА-ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

Рaководител

СТОЈАНЦО КАЦАРСКИ

Tел:2621-695/ 2621-708

  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФЕР ЦЕНТРИ

Раководител 

ХАЈРЕДИН МУЧА

моб.078 214 245

  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ СО СОПСТВЕНИ САДОВИ
Раководител

МИКИ ЛАЗЕВСКИ

моб. 075 499 115
Тел:  2621-448
е-пошта: miki.lazevski@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЖУРНА СЛУЖБА

Раководител

МАХИТ АМЕТИ

моб. 072 219 214

е_пошта mahit@khs.mk  

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАБАСТ ОТПАД, ГРАДЕЖЕН ШУТ И ТРЕТМАН НА ФЕКАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Раководител 

МУЗАФЕР БИСЛИМИ
Тел: 3229-039

е-пошта: muzafer.bislimi@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Раководител, со овластување

АТНАН АДЕМИ

моб. 071 303 713
Тел: 2621-695/ 2621-708

е-пошта:

 

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Раководител

РАЗИМ ДУЛОВИ
Тел: 2621-695/ 2621-708 

е-пошта: razim.dulovi@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА
Раководител

МИЛЕ ВЕЛКОВСКИ
Tел: 2621-695/ 2621-708

е-пошта: mile.velkovski@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКА
Раководител 

ИГОР ЦВЕТИНИЌ
Тел. 2621-695/ 2621-708

е-пошта: igor.cvetinic@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ
Раководител

САДУЛА ДАРЛИШТА
Тел. 3221-060
е-пошта: sadula.darlista@khs.mk

е-пошта: finansii@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО

Раководител

ЉИНДИХАНА АКИЈА
Тел. 3221-060
е-пошта: ljindihana.akija@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Раководител, со овластување

САШО ПОПОВСКИ

моб.076 261 099
Tел/факс:2627-211
е-пошта: sasko.popovski@khs.mk 

  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА
Раководител

ЕМИЛИЈА ВЛАДИМИРОВА
Тел. 3229-039
е-пошта: emilija.vladimirova@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Раководител

ВЕЛИМИР СТАМАТОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: velimir.stamatovski@khs.mk 

  

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕРСКА И СОФТВЕРСКА ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА

Раководител

ЗОРАН ЈОВАНОВ
Тел. 3229-039

е-пошта: zoran.jovanov@khs.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ И РАЗВОЈ
Раководител

БРАНКО ПЕТРОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: branko.petrovski@khs.mk

 

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ

Раководител

ЕСРАН МУСТАФА
Тел. 3229-039
е-пошта: esran.mustafa@khs.mk

 

 

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта: biljana.petkovska@khs.mk

 СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта: biljana.petkovska@khs.mk

МЕРЃИЗЕ МУРТЕЗАНОВСКА
е-пошта: mergjize.m@khs.mk

 

Пункт Центар              3214-769
Пункт Ѓ.Петров            2041-598
Пункт Карпош              3066-265
Пункт К.Вода               2779-409/5205-949
Пункт Драчево             2779-409
Пункт Автокоманда      3173-089/3174-003
Пункт Бутел                 2621-080