Селекција на отпад и трансфер центри

 

Селектирањето  на  употребливите  состојки  на  комуналниот  отпад  на местото  на  неговото создавање -  примарната  селекција,  битно  придонесува  за квалитетот  на  урбаното  живеење и намалувањето         на  вкупните  количини  отпад,  носи  економско- финансиски  бенефити  и  ја  зголемува  свеста  и одговорноста  на  создавачите  на  отпад  и  давателите    на услуги.

 

Селектирањето  на  употребливите  состојки  на  комуналниот  отпад  на местото  на  неговото создавање -  примарната  селекција,  битно  придонесува  за квалитетот  на  урбаното  живеење и намалувањето         на  вкупните  количини  отпад,  носи  економско- финансиски  бенефити  и  ја  зголемува  свеста  и одговорноста  на  создавачите  на  отпад  и  давателите    на услуги.

Во  функција на интегрираното управување  со  комуналниот  отпад, сегашните  т.н.  претоварни  станици,односно  локациите  каде  што  се  поставени,  се  употребуваат  и  како стационарни  трансфер- центри / рециклажни  дворови  или  собирни  центри, при  што  се  врши  обичен  претовар  на       комуналниот  отпад.  Вакви  трансфер-центри  треба  да  се  предвидат  во  секоја  општина  во  Градот  Скопје.

Сегашната  состојба  во  постапувањето  со  комуналниот  отпад,  претставува  делумна     примарна селекција: пет-амбалажа, хартија, картон  и  лименки   (на  помал  дел  од  градот,  со  симболични  количини  и  импровизирани  стационарни  претоварни  станици) во трансфер-центрите  во  Карпош  и  во Вардариште.

Трансфер-центарот во Карпош  ја  опслужува  целата  територија  на  Градот  Скопје  за  пет-амбалажа, хартија, картон  и  лименки.

Неопходно  е менаџментот  на  ЈП  „Комунална  Хигиена“    да  понуди  систем  за   Селективно  собирање на  отпадот-примарна  селекција, надоврзан  со  систем  на  рециклажни  дворови / трансфер-центри.

Имајќи  ги предвид  светските  искуства, организациско – техничките  барања, економската  оправданост, спецификите  на  скопското  урбано  живеење  итн.,  како  најефикасен  модел  за  примарна  селекција  на  комуналниот  отпад  се  наметнува неговото раздвојување  на  сува  фракција (преовладува  отпадот  од  пакување ) и  влажна  фракција  (преовладува  биоразградливиот  отпад).

Поделбата  на  сув и на влажен  комунален  отпад кореспондира  со  европските  искуства, но и со  нашата законска  регулатива.