Набавки

Планирани набавки


Објавени огласи


Склучени договори


Реализирани договори

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГПЈН 2024 ЈПКХС 06.02.2024

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2024 ГОДИНА ЈПКХС 06.02.2024

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГПЈН 2023 ЈПКХС 31.01.2023

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2023 ГОДИНА ЈПКХС 31.01.2023

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГПЈН 31.01.2022

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2022 ГОДИНА ЈПКХС 31.01.2022

 

Процедура за спроведување на постапки за јавни набавки на ЈПКХС 04.08.2021

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2021 ГОДИНА ЈПКХС 28.12.2020

 

Годишен план за јавни набавки во 2020 година 02.01.2020

 

Годишен план за јавни набавки за 2019ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ 29.01.2018