Набавки

Планирани набавки


Објавени огласи


Склучени договори


Реализирани договори

Процедура за спроведување на постапки за јавни набавки на ЈПКХС 04.08.2021

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2021 ГОДИНА ЈПКХС 28.12.2020

 

Годишен план за јавни набавки во 2020 година 02.01.2020

 

Годишен план за јавни набавки за 2019ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ 29.01.2018