Raporte

05.01.2023

 

05.01.2023

 

05.01.2023

 

SHËNIME SHPJEGUESE PËR VITIN 2021 08.04.2022

 

RAPORT FINANCIARE 2021 08.04.2022

 

RAPORT VJETOR 2021 08.04.2022

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara financiare nga puna e NP Higjiena Komunale - Shkup për periudhën I-IX-2021 21.10.2021

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-IX-2020 28.10.2020

 

RAPORT Për funksionimin e NP Higjiena komunale – Shkup për periudhën I –VI/2020 v. 26.08.2020

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-III-2020 28.05.2020

 

 
1 / 2 1 2