NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP ME AKTIVITETE NË ZONËN QENDRORE TË QYTETIT DHE VENBANIMIN BARDOVCË
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан