Rregulativa

28.12.2020

 

28.12.2020

 

Strategjia e menaxhimit të rrezikut 2020 - 2023 03.12.2020

 

Organizimi e brendshëm të NPHKSh 30.06.2020

 

Vendim i KD për lirim nga kamata dhe riprogramim të borxheve 08.05.2020

 

PLANI FINANCIAR PËR VITIN 2020 27.12.2019

 

PROGRAMI PËR AKTIVITETET SHTESË TË NP HIGJIENA KOMUNALE – SHKUP NË PJESËN E PASTËRTISË PUBLIKE NË ZONËN E QYTETIT TË SHKUPIT PËR PERIUDHËN nga 01.02. deri 31.12.2020 27.12.2019

 

P R O G R A M I PËR INVESTIME NË VITIN 2020 27.12.2019

 

Programi për menaxhim me mbetjen 2020-2022 20.12.2019

 

LigjeLIGJ PER MJEDISIN JETESOR / LIGJ PER QYTETIN E SHKUPIT / LIGJ PER VETEQEVERISJE LOKALE / 02.05.2018

 

 
1 / 2 1 2