Kontakt

 • NP Higjiena Komunale - Shkup
  rr. 516 nr. 10
  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
  Central telefonik:   3118-525/ 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
  Faks:   3228-906
  Telefoni i kujdestarisë:   3216-644 (08-20)
 • Numër papagesë për mbledhje të mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore   0800 222 33

 

DEPARTAMENTI PËR REVIZION TË BRENDSHËM 
Udhëheqës
VIOLETA DIMITRIEVSKA
Tel. 3229-039
e-posta: violeta.dimitrievska@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI PËR FURNIZIME PUBLIKE
Udhëheqës
LENÇE STOJKOVSKA
Tel: 3230-841/3230-857
e-posta: javni.nabavki@khigiena.com.mk  

DEPARTAMENTI PËR PËRGJEGJËSI PROFESIONALE
Udhëheqës
BORÇE CVETANOVSKI
Tel. 3229-039
e-posta: borce.cvetanovski@khigiena.com.mk

EKO PATRULLA
Udhëheqës
ISMET DUSHKI
Tel: 3224-963
e-posta: ismet.dushki@khigiena.com.mk  

DEPARTAMENTI - MIRËMBAJTJE E PASTËRTISË PUBLIKE
Udhëheqës
SKENDER AJRULLAHI
Tel: 3214-769
e-posta: ajrulahi.skender@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI - MBLEDHJE DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE KOMUNALE NGA AMVISËRITË 
Udhëheqës
ABDULLA  AMETOVSKI
Tel: 2621-695/ 2621-708
e-posta:

DEPARTAMENTI PËR SHËRBIM TË SUBJEKTEVE JURIDIKE ME ENËT E TYRE
Udhëheqës
MIKI LLAZEVSKI
Tel:  2621-448
e-posta: miki.lazevski@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI - SELEKTIM I MBETJEVE
Udhëheqës
QANI TUSHA
Tel:  3066-265
e-posta:

DEPARTAMENTI – MIRËMBAJTJE

Udhëheqës

RAZIM DULLOVI

Tel: 2621-695/ 2621-708

DEPARTAMENTI - EKSPLOATIM I AUTOMJETEVE 
Tel: 2621-695/ 2621-708

DEPARTAMENTI - MBETJE TË VËLLIMSHME, MBETJE NDËRTIMORE DHE TRAJTIM I UJRAVE TË ZEZA

Udhëheqës
MUZAFER BISLIMI

Tel: 3229-039

 

DEPARTAMENTI PËR PËRGATITJE TEKNIKE
Udhëheqës
MILE VELLKOVSKI
Tel: 2621-695/ 2621-708

DEPARTAMENTI - DIAGNOSTIKË
Udhëheqës
IGOR CVETINIQ
Tel. 2621-695/ 2621-708

DEPARTAMENTI PËR FINANCA
Udhëheqës
SADULLA DARLISHTA
Tel. 3221-060
e-posta: sadula.darlista@khigiena.com.mk
e-posta: finansii@khigiena.com.mk  

DEPARTAMENTI PËR REALIZIMIN E FURNIZIMEVE PUBLIKE DHE PUNËS SË MAGAZINËS

Udhëheqës 
NUSRET ALIJA
Tel/faks: 2627-211
e-posta: nusret.alija@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI - MIRËMBAJTJE E BAZËS SË SHFRYTËZUESVE 
Tel. 3224-608/5111-303
e-posta: 

DEPARTAMENTI - MARRËDHËNIE ME SHFRYTËZUES 
Tel. 3229-039
e-posta:

DEPARTAMENTI - PËRGATITJE E FATURAVE DHE PËRCJELLJE E PAGESAVE
Udhëheqës
JULIJA SHEKEROVA
Tel. 3224-608/3229-039
e-posta: julija.sekerova@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI PËR KONTABILITET

Udhëheqës

IRINA SPASEVSKA

Tel. 3229-039
e-posta: irina.spasevska@khigiena.com.mk

 

DEPARTAMENTI PËR PUNË JURIDIKE
Udhëheqës

BERAT ALIMI
Tel. 3229-039
e-posta: pravna@khigiena.com.mk/ berat.alimi@khigiena.com.mk 

 

DEPARTAMENTI - RESURSE NJERËZORE
Udhëheqës
MERGJIZE MURTEZANOVSKA
Tel. 3229-039
e-posta: merdjize.murtezanovska@khigiena.com.mk

DEPARTAMENTI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME 
Udhëheqës
VELIMIR STAMATOVSKI 
Tel. 3229-039
e-posta: velimir.stamatovski@khigiena.com.mk 

DEPARTAMENTI PËR CILËSI DHE ZHVILLIM
Udhëheqës
BRANKO PETROVSKI
Tel. 3229-039
e-posta: branko.petrovski@khigiena.com.mk 

DEPARTAMENTI PËR PLANIFIKIM QENDROR DHE ANALIZË
Udhëheqës
EMILIJA VLLADIMIROVA
Tel. 3229-039
e-posta:  emilija.vladimirova@khigiena.com.mk  

DEPARTAMENTI - MIRËMBAJTJE, ZHVILLIM DHE ADMINISTRIM TË SISTEMIT INFORMATIK
Udhëheqës
ESRAN MUSTAFA
Tel. 3229-039
e-posta:  esran.mustafa@khigiena.com.mk

OFICER PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

BILJANA PETKOVSKA

e-posta: biljana.petkovska@khigiena.com.mk

 

PERSONA ZYRTAR PËR NDËRMJETËSIM NË INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK


BILJANA PETKOVSKA  e-posta:  biljana.petkovska@khigiena.com.mk


NESHAT ALIMOVSKI  e-posta:  nesat.alimovskii@khigiena.com.mk

 

Pika Qendër           3214-769
Pika Gj. Petrov       2041-598
Pika Karposh         3066-265
Pika Kisella Vodë    2779-409/5205-949
Pika Draçevë          2779-409
Pika Avtokomand  3173-089/3174-003
Pika Butel               2621-080