Kontakt

 

NP Higjiena Komunale - Shkup
Adresa: Rr. 516 Nr. 10, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Centrali telefonik: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
Faks: 3228-906
Telefoni i kujdestarisë:

3216-644 - pyetje operative (07-15)

3220 663 - pyetje administrative (07-15)

 Numër telefoni papagesë për mbledhje të mbetjes së vëllimshme dhe ndërtimore: 0800 222 33

 e-posta:  khs@khs.mk

grizazakorisnici@khs.mk

 

 

 NDËRMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE” - SHKUP

Adresa: Rr. 516 Nr. 10 Shkup - Gazi Babë

khs@khs.mk

Centrali telefonik: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713 

Faks: 3228-906

 

 UDHËHEQËSE E DEPARTAMENTIT PËR REVIZION TË PËRPUTHSHMËRISË DHE MENAXHIM ME RREZIQE
VIOLETA DIMITRIEVSKA
Tel.
3229-039
e-posta:
violeta.dimitrievska@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR FURNIZIME PUBLIKE
Udhëheqëse
LENÇE STOJKOVSKA
Tel:
3230-841/3230-857
e-posta:
javni.nabavki@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR PËRGJEGJËSI PROFESIONALE
Udhëheqës
BORÇE CVETANOVSKI
Tel.
3229-039
e-posta:
borce.cvetanovski@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR EKO PATRULLË
Udhëheqës
ISMET DUSHKI
Tel:
3224-963
e-posta:
ismet.dushki@khs.mk 

 

DEPARTAMENTI PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË PUBLIKE
Udhëheqës
MUAMER ASIPI
Tel:
3214-769

 

DEPARTAMENTI MBLEDHJE DHE TRANSPORTIM I MBETJES KOMUNALE NGA AMVISËRITË 
Udhëheqës
ABDULLA  AMETOVSKI
Tel:
2621-695/ 2621-708

 

DEPARTAMENTI  PËR MBLEDHJE DHE TRANSPORTIM TË MBETJES KOMUNALE NGA AMVISËRITË KONTEJNER NËNTOKËSOR
Udhëheqës

STOJANCO KACARSKI

Tel: 2621-695/ 2621-708

 

DEPARTAMENTI PËR QENDRAT E TRANSFERIMIT

Udhëheqës

Driton Ajdini

e-posta: driton.ajdini@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR SHËRBIM TË SUBJEKTEVE JURIDIKE ME ENËT E TYRE
Udhëheqës
MIKI LLAZEVSKI
Tel:  
2621-448
e-posta:
miki.lazevski@khs.mk

 

 

DEPARTAMENTI MBETJE TË VËLLIMSHME, MBETJE NDËRTIMORE DHE TRAJTIM I UJRAVE TË ZEZA

Udhëheqës
MUZAFER BISLIMI

Tel: 3229-039

e-posta: muzafer.bislimi@khs.mk

 

DEPARTAMENTI EKSPLOATIM I AUTOMJETEVE 
Udhëheqës

QAMURAN ISMAILI

Tel: 2621-695/ 2621-708

e-posta: kamuran.ismaili@khs.mk

 

DEPARTAMENTI MIRËMBAJTJE

Udhëheqës

RAZIM DULLOVI

Tel: 2621-695/ 2621-708 

e-posta: razim.dulovi@khs.mk

 

 DEPARTAMENTI PËR PËRGATITJE TEKNIKE
Udhëheqës
MILE VELLKOVSKI
Tel:
2621-695/ 2621-708

e-posta: mile.velkovski@khs.mk

DEPARTAMENTI DIAGNOSTIKË
Udhëheqës
IGOR CVETINIQ
Tel.
2621-695/ 2621-708

e-posta: igor.cvetinic@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR FINANCA
Udhëheqës
SADULLA DARLISHTA
Tel.
3221-060
e-posta: 
sadula.darlista@khs.mk
e-posta:
finansii@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR REALIZIMIN E FURNIZIMEVE PUBLIKE DHE PUNËS SË MAGAZINËS

Udhëheqës 
NUSRET ALIJA
Tel/Faks:
2627-211
e-posta: 
nusret.alija@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR PLANË DHE ANALIZË
Udhëheqëse
EMILIJA VLLADIMIROVA
Tel.
3229-039
e-posta: 
emilija.vladimirova@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME 
Udhëheqës
VELIMIR STAMATOVSKI 
Tel.
3229-039
e-posta:
velimir.stamatovski@khs.mk 

 

DEPARTAMENTI PËR MIRËMBAJTJEN E BAZËS SË SHFRYTËZUESVE 
Udhëheqës

AHMET MIFTARI

Tel. 3229-039
e-posta: 
ahmet.miftari@khs.mk 

 

DEPARTAMENTI PËRGATITJE E LLOGARIVE DHE PËRCJELLJE E PAGESAVE
Udhëheqëse
JULIJA SHEKEROVA
Tel.
3224-608/3229-039
e-posta:
julija.sekerova@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR MBËSHTETJE HARDUERIKE DHE SOFTUERIKE TË SHFRYTËZUESVE TË PAJISJES INFORMATIKE

Udhëheqës

ZORAN JOVANOV

Tel. 3229-039
e-posta: 
zoran.jovanov@khs.mk

DEPARTAMENTI PËR CILËSI DHE ZHVILLIM
Udhëheqës
BRANKO PETROVSKI
Tel.
3229-039
e-posta:
branko.petrovski@khs.mk

 

DEPARTAMENTI PËR MIRËMBAJTJE, ZHVILLIM DHE ADMINISTRIM TË SISTEMIT INFORMATIK
Udhëheqëse
ESRAN MUSTAFA
Tel.
3229-039
e-posta:
esran.mustafa@khs.mk

 

OFICERE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

BILJANA PETKOVSKA

e-posta: biljana.petkovska@khs.mk

 

PERSONA ZYRTAR PËR NDËRMJETËSIM NË INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK

BILJANA PETKOVSKA

e-posta: biljana.petkovska@khs.mk


MERGJIZE MURTEZANOVSKA
e-posta:
mergjize.m@khs.mk

 

 

Pika Qendër             3214-769
Pika Gj. Petrov         
2041-598
Pika Karposh            
3066-265
Pika Kisella Vodë     
2779-409/5205-949
Pika Draçevë             
2779-409
Pika Avtokomand       
3173-089/3174-003
Pika Butel                  
2621-080