Информации од јавен карактер

 

Информации од јавен карактер

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Листа на информации од јавен карактер
Барање за пристап до информации од јавен карактер
Начин на пристап до информации од јавен карактер
Службени лица за посредување со информации од јавен карактер
Годишни извештаи
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година
Одлука за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација  од имателите на нформации-2006г.
Дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација  од имателите на нформации-2017г.
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 KERKESE PËR QASJE TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

Барања и одговори за пристап до информации од јавен карактер за 2022 година
Решение 1 за 2022 година
Решение 2 за 2022 година
Решение 3 за 2022 година
Барања и одговори за пристап до информации од јавен карактер за 2021 година

Решение 1 за 2021 година

Решение 2 за 2021 година

Решение 3 за 2021 година

Барања и одговори за пристап до информации од јавен карактер за 2020 година

Решение 1 за 2020 година

Решение 2 за 2020 година

Решение 3 за 2020 година