DREJTOR I NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP

 

DREJTOR I NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP

 

KOSANA MAZNEVA

 

 Emri dhe mbiemri: Kosana Mazneva

Datа е lindjеs: 11.08.1972.

Statusi martesor: e martuar, tre fëmijë

 

Arsimi

Biologe e diplomuar, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Fakulteti matematiko - natyror, Instituti i Biologjisë, Shkup.

 

Angazhim profesional dhe përvojë pune

Në periudhën nga 2015 - 2022 është punësuar në SHA Termocentralet e Maqedonisë në pronësi shtetërore, Shkup, DREJTORIA - SHKUP, në disa pozicione pune:

-Inxhiniere përgjegjëse për mjedisin jetësor, Sektori për Zhvillim dhe Investime;

-Këshilltare për Mjedisin Jetësor në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshëm;

-Koordinatore për sigurinë dhe mbrojtjen në punë dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

 

Në periudhën nga 2014 - 2022, me Vendim të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është emëruar anëtare e Këshillit Programor të Radiotelevizionit të Maqedonisë (RTM).

 

Në periudhën nga 2006 - 2013 ka qenë deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Gjatë kësaj periudhe ka marrë pjesë në disa komisione dhe organe punuese:

- Zëvendëskryetare e komisionit për mundësi të barabarta për burrat dhe gratë;

- Anëtare e Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji;

- Anëtare e Komisionit për Çështje Evropiane;

- Anëtare e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime.

 

Në periudhën nga 2006 - 2008 është punësuar në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në pozitën Udhëheqëse e Sektorit të Natyrës.

 

Në periudhën nga 2006 - 2008 ka marrë pjesë si bashkëpunëtore në përgatitjen e Elaboratit për nominimin e Liqenit të Dojranit në Listën Botërore Ramser.

 

Në periudhën nga 2006 - 2008 ka qenë kryetare e Këshiilit Drejtues të NP Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup.

 

Në periudhën nga 2006 - 2008 ka qenë anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të SHA OHIS.

 

Në vitin nga 2005 / 2006 është angazhuar si asistente demonstruese në Departamentin e Biologjisë, me pjesëmarrje aktive në projekte në disa laboratorë të Institutit të Biologjisë dhe OJQ për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor.

 

Anëtarësimi dhe aktivitete në organet profesionale

 

- Nënkryetare e Komitetit maqedonas Ramser, si dhe nënkryetare e OJQ-së më të vjetër ekologjike në Maqedoni, Shoqatës për Studimin dhe Mbrojtjen e Shpendëve në Maqedoni (ShSMShM).

 

Si anëtare e OJQ-së, në periudhën nga 1992 - 2002, ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare.

Mori pjesë në projekte për mbrojtjen e Liqenit të Prespës, të mbështetura nga Fondacioni Gjerman EURONATUR, REC - Shkup, USAID, Ambasada Britanike, Ambasada Amerikane, Instituti për Komunitete të Përhershme (SHBA), dhe në lidhje me:

 

1. Valorizimi i Liqenit të Prespës dhe nominimi për hapësirë mbrojtëse - rezervati i parë natyror në Maqedoni - LIQENET, si bërthamë e parkut të parë ndërkufitar, Parkut të Prespës në Ballkan;

2. Formimi i qendrës së parë të monitorimit të informacionit kërkimor në f. Asamati;

3. Krijimi dhe zhvillimi i idesë së bashkëpunimit ndërkufitar me Greqinë dhe Shqipërinë;

4. Projekti i monitorimit të lumit Vardar, i lidhur me Ministrinë e Ekologjisë së Republikës së Greqisë, në bashkëpunim me OJQ-në greke Lëvizja Ekologjike nga Selaniku dhe Shoqëria Ornitologjike Greke;

 5. Projekti për rregullimin infrastrukturor të rezervatit ornitologjik LIQENET, i mbështetur nga Ambasada e Norvegjisë në periudhën nga 2002 - 2004;

 6. Projekti për përpunimin e planit për menaxhim NP Pelister, sipas formatit EURSAID, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim, në bashkëpunim me PRONATURA nga Zvicra.