Mbledhje e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore

 

 

Mbledhje e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore

     Mbledhja e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore ka ndikim direkt ne rruajtjen e mjedisit jetësorë urban sa i përket rëndësisë ekologjike dhe sanitare. 

     Mbledhja e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore ka ndikim direkt ne rruajtjen e mjedisit jetësorë urban sa i përket rëndësisë ekologjike dhe sanitare.