Pastrim i sipërfaqeve publike

 

Pastrim i sipërfaqeve publike

 

Pastrimi i sipërfaqëve publike nënkupton

Mirëmbajtjen e higjienës komunale publike - fshierje dhe larjе si dhe zbrazjen e koshave për mbeturina.

Pastrimi i sipërfaqëve publike nënkupton

Mirëmbajtjen e higjienës komunale publike - fshierje dhe larjе si dhe zbrazjen e koshave për mbeturina.

Pastrimi i sipërfaqeve publike  në territorin e Qytetit të Shkupit kryhet përmes:

- fshierjes manuale;

- fshierjes makinerike;

- fshierjes manuale me cisterna;

- fshierjes makinerike me cisterna;

- pastrimit.

Pastrimi i sipërfaqeve  publike është i varur nga më shumë parametra, edhe atë:

- dendësia e popullatës;

- frekuenca e njerëzve dhe automjeteve motorike;

- shkalla e ndotjes;

- shkalla e pengesave;

- kushtet e trafikut infrastrukturor;

- mënyra e sjelljes së qytetarëve në mjedisin urban.

 

Për pastrim funksional të sipërfaqeve publike në pjesën urbane të Qytetit të Shkupit është kryer kategorizimi i të njëjtave në tre kategori.

Nga kategorizmi i kryer rrjedh edhe dinamika për  pastrimin e sipërfaqëve publike.