Mbledhja dhe transporti i mbetjeve komunale

 

Mbledhja dhe transporti i mbetjeve komunale

 

Mbledhja e mbeturinave komunale ka ndikim të drejtpërdrejt në ruajtjen e mjedisit jetësor urban nga aspekti sanitarik dhe kuptimi ekologjik.

 

Mbledhja e mbeturinave komunale ka ndikim të drejtpërdrejt në ruajtjen e mjedisit jetësor urban nga aspekti sanitarik dhe kuptimi ekologjik.

Grumbullimi i mbetjeve komunale nga territori i qytetit të Shkupit kryhet nga enët për qëndrim të përkohshëm - kontejnerë me vëllim nga 1100 litëra, kontejnerë nëntokësor me vëllim nga 3000 litëra, kontejnerë me vëllim nga 5000 litëra  dhe enë të plastikës  me vëllim nga 120 litëra.

Transportimi i mbetjeve komunale  kryhet me automjete speciale komunale, të përshtatura për enët e vendosura,  për qëndrimin e tyre të përkohshëm.

Dinamika e grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale nga territori i qytetit të Shkupit përcaktohet në varësia nga:

- Dendësia e popullsisë;

- Sasia e mbetjeve komunale të gjeneruara;

- Struktura e mbetjeve komunale;

- Mënyra e sjelljes së përdoruesve në mjedisin urban;

- Kushtet e infrastrukturës të trafikut;

- Lloji dhe numri i enëve të vendosura për mbetje komunale. 

Për mbledhjen dhe transportimin e përgjithshëm të mbetjeve komunale sipas dinamikës së përcaktuar në territorin e qytetit të Shkupit e përfshirë me planin e përgjithshëm urban është i ndarë në një numër të përshtatshëm blloqesh. 

Grumbullimi  dhe transportimi i mbeturinave komunale në territorin e qytetit të Shkupit kryhet nga persona fizik / amvisëritë dhe personat juridik.