ISO-standardet

 

ISO-standardet

 

Në NP ,,Higjiena Komunale ” - Shkup është dokumentuar dhe sjellur sistem për udhëheqje me cilësi (SMC) me çka nga ana e krye udhëheqësis të ndërmarrjes është ndërmarrur angazhim për përkrahjen dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të efikasitetit të tij. 

Për tu siguruar pajtueshmëri me kërkesat e ISO 9001: 2008 krye udhëheqësia synon:

- të përcaktohen proceset e domosdoshme për SMC dhe ta ndjek zbatimin e saj në gjithë Ndërmarrjen.

- të përcaktohet suksesi dhe bashkëveprimi i këtyre proceseve; 

- të përcaktohen kriteret dhe metodat, duke siguruar funksionimin e tyre efektiv dhe kontrollin e proceseve;

- të ketë burime dhe informata për funksionim cilësor dhe monitorimin e proceseve;

- të siguroj kontroll të vazhdueshëm dhe matje të proceseve dhe karakteristikave të shërbimeve;

- të ndërmerr veprime për të arritur rezultatet e planifikuara;

- të analizojë dhe të marrë masa për përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve.