Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Информации од јавен карактер
Барање за пристап до информации од јавен карактер
Пристап до информации од јавен карактер
Службени лица за посредување со информации од јавен карактер
Годишни извештаи
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година
Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година

 

Одлука за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација  од имателите на нформации-2006г.
Дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација  од имателите на нформации-2017г.
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

KERKESE PËR QASJE TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

 Информации од јавен карактер
 Пристап до информации од јавен карактер
 Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година
 Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година
 Одлука за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации-2006г.
 Дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации-2017г
 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Службени лица за посредување со информации од јавен карактер
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 07.02.2019