Qasje e lirë deri te informacionet me karakter publik

Qasje e lirë deri te informacionet me karakter publik

 

 Информации од јавен карактер
 Пристап до информации од јавен карактер
 Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година
 Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година
 Одлука за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации-2006г.
 Дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации-2017г
 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Службени лица за посредување со информации од јавен карактер
LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK 07.02.2019