Организација

 

Директор

Абдусамед Шабани

abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

 

Главен асистент на директорот

м-р Зенун Матњани

zenun.matnjani@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за оперативно - технички работи

 

 Помошник на директорот за финансиско - правни работи

Златко Христовски

zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот

Кемал Муслиу

kemal.musliu@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за правни работи и човечки ресурси

 

 Раководител на Секторот за ИТ, квалитет и развој

  

Советник на директорот 

Делија Дарлишта

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за индустриски неопасен отпад

м-р Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

 

 УПРАВЕН ОДБОР

  1.Маја Андова - Претседател

  2. Благој Зашов 

  3. Шукри Муртезани 

  4. Виолета Трпчевска 

  5. Нико Николовски 

  6.  Кенан Рамадани

  7.  Жаклина Стаменковска 

  8.  Славе Кралевски

  9.  Бесник Османи 

10.  Мирза Драгуловчанин

11.  Абдула Тачи

12.  Зоран Зориќ

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Игор Трајковски - Претседател

2. Славица Крстевска  

3. Душан Мијатовиќ 

4. Стевица Георгиевски 

5. Бесим Рамадани