02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Документи     Извештаи

Извештаи

ИЗВЕШТАЈ За остварени финансиски резултати со објаснувачки белешки од работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-XII-2017 година

Цел на овој Извештај е да се прикаже финансиската состојба и резултатот на финансиските активности кои се засновани на годишната сметка за 2017 година според важечките прописи на Република Македонија.