Прописи

Правилник за систематизација на работните места на ЈПКХС 30.06.2020

 

Правилник за внатрешна организација на ЈПКХС 30.06.2020

 

Одлука на УО за ослободување од камата и репрограмирање на долгови 08.05.2020

 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА 27.12.2019

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД од 01.02. до 31.12.2020 год. 27.12.2019

 

П Р О Г Р А М А ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 2020 ГОДИНА 27.12.2019

 

Програма за управување со отпад 2020 - 2022 20.12.2019

 

Програма за инвестиции во 2019 годинаПрограма за инвестиции во 2019 година во ЈП Комунална хигиена - Скопје 03.05.2018

 

Програми на ЈП Комунална хигиена - Скопје за 2018Оперативна програма 2019 / Програма за инвестиции во 2019 / Зимска програма 2018 02.05.2018

 

ЗакониЗакон за животна средина 2018 / Закон за локална самоуправа 2018 / Закон за градот Скопје 02.05.2018

 

 
1 / 2 1 2