Прописи

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА 31.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021 28.12.2020

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈПКХС ЗА 2021 28.12.2020

 

Оперативен план и Оперативна програма за 2021 година 18.12.2020

 

Стратегија за управување со ризици 2020 - 2023 03.12.2020

 

Правилник за систематизација на работните места на ЈПКХС 30.06.2020

 

Правилник за внатрешна организација на ЈПКХС 30.06.2020

 

Одлука на УО за ослободување од камата и репрограмирање на долгови 08.05.2020

 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА 27.12.2019

 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД од 01.02. до 31.12.2020 год. 27.12.2019

 

 
1 / 2 1 2