25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / За нас / Организација
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Организација
Раководен тим

Директор
Абдусамед Шабани
abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

Шеф на кабинет
Зенун Матњани
zenun.matnjani@khigiena.com.mk

Соработник на директорот за односи со јавноста
М-р. Ана Марија Бранѓолица
ana.brangolica@khigiena.com.mk

Деловен секретар на директорот
Дије Хамиди

Помошник на директорот за оперативно - технички работи
Кемал Муслиу
kemal.musliu@khigiena.com.mk

Помошник на директорот за финансиско - правни работи
Златко Христовски
zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

Помошник на директорот за квалитет, планирање, информатичка технологија и развој
Бранко Николовски
branko.nikolovski@khigiena.com.mk

Самостоен советник на директорот
Светлана Трајкова
s.trajkova@khigiena.com.mk

Стручен соработник на директорот
Јетула Амети
jetula.ameti@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор комунална хигиена
Зекирија Незири
zekirija.neziri@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор механизација
Вулнет Сеља
vulnet.selja@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за правни, кадрови и општи работи
Каролина Огњановиќ Чукалиева
k.ognjanovic@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за квалитет и планирање
Славко Ружиновски
s.ruzinovski@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за информатичка технологија и развој
Васил Трајков
vasil.trajkov@khigiena.com.mk


Управен одбор

  1. Маја Андова - Претседател
  2. Мирза Драгуловчанин - член
  3. Шкури Муртезани - член
  4. Благој Зашов - член
  5. Виолета Трпчевска - член
  6. Нико Николовски  - член
  7. Жаклина Стаменковска - член
  8. Кенан Рамадани -  член
  9. Музафер Харуни -  член
10. Славе Кралевски -  членНадзорен одбор
 
1. Игор Трајковски - Претседател
2. Славица Крстевска  - член
3. Влатко Јакимовски - член
4. Стевица Георгиевски - член
5. Бесим Рамадани - член

 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.