24.01.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / За нас / ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ
ЈП Комунална хигиена – Скопје (КХС) се стреми кон подигнување на квалитетот на комуналната хигиена и кон градење механизми на одржлив систем за управување со отпадот;
КХС се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал, води сметка за одржување на благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител е свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на корисниците и просперитетот на Претпријатието;
КХС ги имплементира сите позитивни промени во сферата на комуналните услуги, со цел – зголемување на чистотата во Градот;
КХС ја засилува и унапредува меѓународната соработка во сферата на управување со отпадот;
КХС го подигнува нивото на знаење кај младите, со посебен акцент на зголемувањето на хигиената во Градот;
КХС активно учевствува и придонесува во зачувувањето на животната средина;
КХС дејствува во насока на имплементирање на најновите трендови во областа на управувањето со комуналниот отпад;
КХС го поддржува системот на селектирање на отпадот со којшто се намалува загадувањето на животната средина;
КХС го поддржува системот за управување со квалитет, во согласност со барањата на меѓународниот стандард ИСО 9001 : 2008;
КХС ја дефинира и ревидира својата политика преку одлуките донесени од
Одборот за квалитет;
КХС применува процесен пристап кон создавањето и одржувањето на Системот за управување со квалитет. Во врска со тоа, извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси што имаат влијание врз квалитетот на услугите на Претпријатието;
Раководството на ЈП “Комунална хигиена” – Скопје периодично извршува
контрола на политиката, функционирањето на Системот за управување со
квалитетот, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет.

26.10.2011 г.                    
Директор

Ракип Дочи


Политика за квалитет на ЈП Комунална хигиена-Скопје


Претставник на раководството за квалитет: Славко Ружиновски, раководител на Сектор за квалитет и централно планирање 
slavko.ruzinovski@khigiena.com.mk


 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати