25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Едукација / Еко Речник
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Еко Речник
20.08.2010   12:43
Токсичен отпад


е отпаден материјал, често во хемиски облик, кој може да предизвика смрт или да повреди живо битие. Токсичниот отпад обично се создава како производ на индустриско производство, но може да настане и како последица на активности на...

повеќе...

20.08.2010   12:43
Управување со отпад


е процес на собирање, транспорт, процесуирање, рециклирање и одложување на отпадни материи, особено на оние кои се произведени со човечки активности, а се со цел намалување на нивното влијание на човечкото здравје, изглед и хигиен...

повеќе...

20.08.2010   12:42
Стиропор


е експандиран полистирен, најпознат топлотно изолационен материјал. Тој има голема примена во индустријата и производството, но широко е позната неговата употреба и во изработка на амбалажни пакувања како чаши за кафе и топли напи...

повеќе...

20.08.2010   12:41
Рециклирање


е процес на собирање и третирање на отпад со цел да се употреби повторно како суров материјал при произведување на исти или слични материјали....

повеќе...

20.08.2010   12:41
Санитарна депонија


е посебно уреден простор, изграден и опремен за трајно, контролирано, организирано и сигурно одложување на отпадот, со цел да не и штети на околината и природата како и на здравјето на луѓето....

повеќе...

20.08.2010   12:40
ПВЦ - поливинил хлорид


или скратено ПВЦ е по употреба широко распространет термопластичен полимер. Глобално, повеќе од 50 посто од произведениот ПВЦ се користи во градежната индустрија каде се повеќе ги земенува традиционалните градежни материјали како ...

повеќе...

20.08.2010   12:39
Повторна употреба


е всушност повторна употреба на материјалот односно нафрлениот предмет без промена на структурата на неговиот материјал, што може на пример да биде кај рециклирањето....

повеќе...

20.08.2010   12:39
ПЕТ или Полиетилен терафталат


е термопластичен постулат од семејството на полисетери и има своја примена во производството на синтетички влакна, амбалажни пакувања за пијалаци, храна или течности. ПЕТ е еден од најважните сурови материјали кои се косистат за в...

повеќе...

20.08.2010   12:38
Пестициди


се супстанци или хемиски мешавини кои се користат во превентива, односно во уништување од штетници. Пестицидите опфаќаат отрови за сузбивање: - инсекти (инсектициди), - глодари (родентициди), короф (хербициди), - габички (фунгицид...

повеќе...

20.08.2010   12:37
Отпад


претставуваат материи или предмети кои не се примарни производи (односно производи кои се наменети на пазарот за потрошна стока), потоа стока која го завршила својот употребен век, материи кои настануваат при преработка на сурови ...

повеќе...

страница: 1 2 3
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.