25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Слободен пристап до информации од јавен карактер / Список на информации
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Список на информации
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

14.09.2010  12:27

Службени лица за посредување со информации  од јавен карактер

Каролина Огњановиќ Чукалиева
e mail: k.ognjanovic@khigiena.com.mk
 тел: (02) 3229 -039
 тел: (02) 3228 -906

Горан Станоевски
e-mail: g.stanoevski@khigiena.com.mk
тел: (02) 3229 -039
тел: (02) 3228 -906


ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД  ЈАВЕН КАРАКТЕР

Цeна  за собирање и транспортирање  на  комунален отпад 

- за физички лица - станбени површини
- за физички лица - домаќинства во рурални средини
- за правни  лица  - површина  за објект и дворно место

Собирање и транспортирање на комунален отпад
 
 - месечен и годишен извештај
 - број на садови за комунален отпад (контејнери од 1.000 литри, контејнери од 5000 литри, пластични канти од 120 литри, подземни контејнери од 3.000 литри)
  - динамика на собирање и транспортирање на комунален отпад од урбаниот дел на градот
  - динамика  на собирање и транспортирање на комунален отпад од рурални средини
 
 Одржување на  јавната чистота на јавните  сообраќајни  површини 
  (метење и миење на јавните сообраќајни површини)
 
 - динамика на метење (рачно- машинско)
 - динамика на миење  (рачно - машинско)
 - месечен и годишен извештај

   Дополнителни  услуги 
  
   - расчистување на диви депонии (градежен шут, земја, гранки и др.)
   - Еко патрола 
   - заловување и третман на животни скитници
   - изнајмување на контејнери (1.000 литри и 5.000 литри )
   - изнајмување на цистерни со вода
   - чистење на фекалии и фекални води од септички јами
   - селекција на отпад и трансфер на центри (преглед на собрани количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и лименки)
 
Финансиско работење

   - Финансиски извештај 
   - Ревизорски извештај
   - Инвестициска програма

Наплата

-наплатени сметки
-ненаплатени сметки
-тужени сметки
-отпишани сметки
-пријава на корисник
-одјава на корисник
-приговор на корисник

Правни работи - Акти

  -Статут  на  ЈП  Комунална хигиена
  - Колективен договор
  - Правилник за внатрешна организација на ЈП КХС
  - Правилник за систематизација  на работни места на ЈП КХС
  - Правилник  за  безбедност и  заштита при работа на вработените во КХС
  - Лични  примања на  вработените(табеларен преглед  на работни места  и бодови  за основна плата)
 
Механо - техничка опременост

  - видови на возила
  - број на возила
  - опрема

 
Разно
 
-Mесечна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена
- Годишен извештај за работата на ЈПКомунална хигиена
- Програма за извршување  на работни  задачи во зимски услови(усвоена од Совет на Град Скопје) 
- Тековни и вонредни акции во општини, реони и сл.
- Едукација
- Предвидени проекти за реализација
- Годишен план за јавни набавки
- Развојни програми

Надоместок за материјалните трошоци за дадената информација

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јаван карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.12.2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЈА ОД ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Член 1

    Со оваа одлука се утврдува надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации.

Член 2

    (1) Барателот на информација за добиениот препис, фотокопија или електронски запис на информацијата плаќа надоместок.
    (2) Надоместокот за дадената информација, во вид опишан во ставот 1 на овој член, изнесува:
    - за умножување на еден лист, А-4 формат – 1 денар,
    - за печатење во една боја, на еден лист, А-4 формат – 2 денари,
    - за електронски запис на информацијата на едно компјутерско ЦД – 21 денар,
    - за препис на една страница од лист, А-4 формат – 5 денари.

Член 3

    Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр.19-6310/1
24 декември 2006 година
Скопје


Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.