22.01.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Историјат / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Историјат
ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ – СКОПЈЕ – МОДЕРНО И ЕФИКАСНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

14.07.2010  15:18

Денес, ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје (КХС) има 988 вработени, распоредени во организациски единици на претпријатието - сектори.

Во тек е процесот на оформување на новата систематизација која треба да донесе измени во начинот на организациската поставеност, а се со цел зголемување на ефикасноста во фунционирањето во сите сегменти, како и за примена на нови технологии и процеси во работата.

Собирањето на комуналниот отпад КХС го врши со подигање на поставените садови за таа намена со различна запремина. И тоа, од 1,1 м3, од 5 и 7 м3, како и од пластични канти од 120 литри кај индивидуалните домаќинства. Се прави претовар на сметот во специјални возила и негов транспорт до претоварните станици односно до депонијата Дрисла. Поставени се вкупно 5.212 контејнери од 1,1 м3, четириесетина поголеми контејнери и 22.702 канти од 120 литри.

Согласно годишната програма и оперативниот план за работа на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје, празнењето на контејнерите се врши седум пати во неделата, во три смени, додека кантите до 120 литри се празнат три пати неделно. Сметот, кој се собира од страна на КХС е неселектиран. Поради тоа е започната секундарна селекција на отпадот во депонијата Дрисла, а исто така и пилот- проект со примарна селекција во Општина Карпош. Во тек е проширување на примарната селекција на отпадот на територијата на целиот град.


„Комунална хигиена“ располага со машински парк од речиси стотина возни единици за најразлични намени, но истовремено, со оглед на обемноста на работата, тој број се покажува како недоволен. Старосната структура на возилата, чиј просек е преку 15 години, и хроничниот недостаток, спаѓаат во посериозните ризици за извршување на оперативната програма. Поради тоа, само со вложување на дополнителни напори, вработените во КХС успеваат секојдневно во градот да соберат и транспортираат речиси 500 тони смет.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење, метење и машинско и рачно миење со шмркови на јавните сообраќајни површини, миење со цистерни на јавните сообраќајници, празнење и чистење на корпите за отпадоци поставени на јавните површини и отстранување на мртви животни од јавните површини. Во периодот април-ноември трае летниот режим на работа, во кој постои засилена динамика во овој сектор, додека останатите четири месеци, додека трае зимскиот период, активностите се одвиваат согласно зимската динамика на работење.

Во рамките на јавното претпријатие „Комунална хигиена“ спаѓа и санитарната депонија Дрисла која е единствена легална депонија во Република Македонија. Во функција е од 1994 година, со век на експлоатација до 2040 година. Во 2005 година на депонијата Дрисла се депонирани вкупно 158.215 тони отпад, а постои тенденција количеството на депониран смет од година во година да се зголемува. Во рамките на депонијата функционира инсенератор, каде што се уништува медицинскиот отпад, а во тек се бројни проекти во правец на модернизирање и очувување на депонијата како што е санирање на извориштето, решавање на исцедителните води и проект за отплинување.


Во изминатите две години, во рамките на ЈП „Комунална хигиена“- Скопје е формирана нова служба, Еко-патрола, која дополнителено придонесува кон зачувување на градската хигиена. Постоењето на Еко патролата дава видливи, секојдневни, резултати не само на терен, туку и во правец на менување на свеста на граѓаните за одржување на чистотата.

Применувајќи најсовремени менаџерски техники и алатки, раководниот тим воведува ИСО стандарди во работењето, што претставува директна придобивка за сите вработени во претпријатието, како и придобивка за сите граѓани на градот кон остварувањето на мисијата „Чисто Скопје, задоволни граѓани“.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати