22.01.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Историјат / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Историјат
ЗДРУЖУВАЊЕТО ВО „КОМУНАЛЕЦ“ БЕЗ ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

14.07.2010  15:19

Забележано е дека во 1958 година Одделението за комунална хигиена поминува во установа со самостојано финансирање и со него управува управен одбор. Во 1968 година е покрената иницијатива за интегрирање, здружување на постојните комунални претпријатија за водовод и канализација, за одржување на улици и патишта, за градско зеленило и чистота во една окрупнета организација. Со овој чекор, преку здружување на механизацијата и вработените во едно претпријатие, „Комуналец“, се планирало надминување на дотогашните проблеми и пропусти како собирањето на средства за извршените услуги. За жал ни од далеку не биле постигнати очекуваните резултати.  Напротив, се отворале нови проблеми и се забавувал развојот на комуналната дејност. Така, веќе во 1992 година е реализирана иницијативата за повторно раздружување на претпријатијата од комуналната дејност.

Од оваа година за „Комунална хигиена“ настапува нов период на развој. Бројот на вработени се зголемува, бројот на возила за собирање и изнесување на ѓубрето исто така. Се бележи пораст на сите нивоа и се организираат бројни активности и акции за подигнување на нивото на хигиената.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати