25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Историјат / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Историјат
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - ОД ПОЧЕТОЦИТЕ ДО ДЕНЕС

14.07.2010  15:24

Почетокот на ХХ век Скопје и неговите жители го пречекуваат со бројни цивилизациски придобивки. Елементите на модерен град се поставуваат со изработката на првиот урбанистички план, со изградба на водоводна мрежа, со оформување и уредување на Градскиот парк. Се инвестира и во извори на енергија, се поставува електрично осветлување и што е најважно од се, се удираат темелите на организирано чистење на улиците, собирање на ѓубрето и негово изнесување.

Во тоа време Скопје забрзано се шири. Се зголемува бројот на жители и маала, (регистрирани вкупно 76), се случува првото поплочување на улиците и нивно проширување, се прават зафати за почетна регулација на реката Вардар како превентива од поплави, а се купуваат и првите авто-прскалки за миење на улиците. Се напушта изнесувањето на ѓубрето со запрежни коли и се купуваат камиони за оваа намена.

Со овие промени, Скопје добива место меѓу, дотогаш, ретките балкански градови кои на комуналната хигиена и на подигнувањето на свеста кај граѓаните за очувување и унапредување на градската чистота им посветувале соодветно внимание.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.