Контакт

 • ЈП Комунална Хигиена Скопје
  Ул.516  Бр.10  
  1000 Скопје, Република Северна Македонија
  Централа: 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
  Факс:   3228-906
  Дежурен:   3216-644 (08-20)
 • Бесплатен телефонски број за собирање кабаст и градежен отпад   0800 222 33

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"
Адреса: Ул.516 Бр.10  Скопје – Гази Баба 

khs@khigiena.com.mk
Централа 3224-961/ 3223-593/ 3223-713
Факс: 3228-906

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Раководител
ВИОЛЕТА ДИМИТРИЕВСКА
Тел. 3229-039
е-пошта: 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Раководител
ЛЕНЧЕ СТОЈКОВСКА
Tел:3230-841/3230-857
е-пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Раководител
БОРЧЕ ЦВЕТАНОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта:borce.cvetanovski@khigiena.com.mk

ЕКО ПАТРОЛА
Раководител
ИСМЕТ ДУШКИ
Tел:3224-963
е-пошта:ismet.dushki@khigiena.com.mk  

ОВЛАСТЕН ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
Раководител
МУАМЕР АСИПИ
Tел:3214-769
е-пошта:

ОДДЕЛЕНИЕ СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВАТА
Раководител
АБДУЛА АМЕТОВСКИ
Tел:2621-695/ 2621-708
е-пошта:

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ СО СОПСТВЕНИ САДОВИ
Раководител
Тел:  2621-448
е-пошта: 

ОДДЕЛЕНИЕ СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД 
Раководител
Tел: 3066-265
е-пошта: 

ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ
Раководител
РАЗИМ ДУЛОВИ
Тел: 2621-695/ 2621-708

ОДДЕЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОЗИЛА
Тел: 2621-695/ 2621-708

 

ОДДЕЛЕНИЕ КАБАСТ ОТПАД, ГРАДЕЖЕН ШУТ И ТРЕТМАН НА ФЕКАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИРаководител

МУЗАФЕР БИСЛИМИ
Тел: 3229-039

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА
Раководител
МИЛЕ ВЕЛКОВСКИ
Tел: 2621-695/ 2621-708

ОДДЕЛЕНИЕ ДИЈАГНОСТИКА
Раководител
ИГОР ЦВЕТИНИЌ
Тел. 2621-695/ 2621-708

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ
Раководител
САДУЛА ДАРЛИШТА
Тел. 3221-060
е-пошта: sadula.darlista@khigiena.com.mk
е-пошта: finansii@khigiena.com.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Раководител
НУСРЕТ АЛИЈА
Tел/факс:2627-211
е-пошта: nusret.alija@khigiena.com.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ НА БАЗА НА КОРИСНИЦИ

АХМЕТ МИФТАРИ
Тел. 3224-608/5111-303
е-пошта:ahmet.miftari@khigiena.com.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ОДНОСИ СО КОРИСНИЦИ
Тел. 3229-039
е-пошта:

 ОДДЕЛЕНИЕ ИЗГОТВУВАЊЕ НА СМЕТКИ И СЛЕДЕЊЕ НА НАПЛАТА
Раководител
ЈУЛИЈА ШЕКЕРОВА
Тел. 3224-608/3229-039
е-пошта:julija.sekerova@khigiena.com.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО
Раководител
ИРИНА СПАСЕВСКА
Тел. 3229-039
е-пошта: irina.spasevska@khigiena.com.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА
Раководител
ЕМИЛИЈА ВЛАДИМИРОВА
Тел. 3229-039
е-пошта: emilija.vladimirova@khigiena.com.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ  ЗА ПРАВНИ РАБОТИ  
Раководител

БЕРАТ АЛИМИ
Тел. 3229-039
е-пошта:pravna@khigiena.com.mk/berat.alimi@khigiena.com.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Раководител
МЕРЃИЗЕ МУРТЕЗАНОВСКА
Тел. 3229-039
е-пошта: merdjize.murtezanovska@khigiena.com.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Раководител
ВЕЛИМИР СТАМАТОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта:velimir.stamatovski@khigiena.com.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ И РАЗВОЈ
Раководител
БРАНКО ПЕТРОВСКИ
Тел. 3229-039
е-пошта: branko.petrovski@khigiena.com.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ
Раководител
ЕСРАН МУСТАФА
Тел. 3229-039
е-пошта: esran.mustafa@khigiena.com.mk

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта:biljana.petkovska@khigiena.com.mk

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
БИЉАНА ПЕТКОВСКА
е-пошта:biljana.petkovska@khigiena.com.mk
НЕШАТ АЛИМОВСКИ
е-пошта:nesat.alimovski@khigiena.com.mk

 

Пункт Центар              3214-769
Пункт Ѓ.Петров            2041-598
Пункт Карпош              3066-265
Пункт К.Вода               2779-409/5205-949
Пункт Драчево             2779-409
Пункт Автокоманда      3173-089/3174-003
Пункт Бутел                 2621-080