02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна         Набавки

Набавки

Планирани набавки


Објавени огласи


Склучени договори


Реализирани договори

Годишен план за јавни набавки за 2019

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ