02 321 66 44    08-20MKALEN

Aktuale

..

31.07.2020 06:56

 
 
 

Shërbimet

Mbledhja e mbeturinave komunale ka ndikim të drejtpërdrejt në ruajtjen e mjedisit jetësor urban nga aspekti sanitarik dhe kuptimi ekologjik.

 

Më tepër

Pastrimi i sipërfaqëve publike nënkupton

Mirëmbajtjen e higjienës komunale publike - fshierje dhe larjе si dhe zbrazjen e koshave për mbeturina.

Më tepër

Selektimi i përbërësve të përdorshëm të mbetjeve komunale në vendin e krijimit të tyre - selektimi primar, kontribuon rëndësishëm për cilësinë  e jetesës urbanistike dhe zvogëlimin e sasisë së përgjithshme të mbetjeve, sjell  përfitim ekonomik-financiar dhe e ngrit  vetëdijen dhe përgjegjësinë e krijuesve të mbeturinave dhe dhënësve të shërbimeve.

Më tepër

 

Mbledhje e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore

     Mbledhja e mbetjeve të vëllimshme dhe ndërtimore ka ndikim direkt ne rruajtjen e mjedisit jetësorë urban sa i përket rëndësisë ekologjike dhe sanitare. 

Më tepër

 

Çmimore e shërbimeve të NP HKSH

Çmimore e shërbimeve për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve komunale dhe shërbimeve të tjera.

Më tepër

Meqë në Shkup ende ekzistojnë objekte të personave fizik dhe juridik,  që nuk janë të përfshirë në sistemin e rrjetit të kanalizimit, NP “Higjiena Komunale” kryen shërbime për pastrimin e ujërave  të zeza dhe fekaleve nga nyjat septike,  në thirrje të shfrytëzuesve.

Më tepër

Harta e territorit të Qytetit të Shkupit

Lajmërime, aktivitete dhe ngjarje, kontakt informacione për sektoret dhe rajonet e HKSh në qytetin e Shkupit, formulare online për paraqitjen e problemeve dhe bazë e pyetjeve më të shpeshta.

Njoftime

Njoftime, aktivitete dhe ngjarje nga rajonet

Kontakt informacione

Kontakt informacione per sektoret dhe rajonet e HKSh

Pyetjet më të shpeshta

Baza e pyetjeve më të shpeshta.

ПЛАЌАЈТЕ СМЕТКА ОНЛАЈН

Регистрирајте се во нашиот систем на корисници и плаќајте ги вашите сметки онлајн.

Изберете една од понудените опции

Изберете вид на корисник и пополнете го формуларот за регистрација на корисници

Доколку веќе имате отворено сметка најавете се во системот со притискање на копчето "Најави се" во делот за Регистриран корисник.

ЈАС СУМ ВЕЌЕ РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

Најави се
РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИК

Регистрирај се

ЕКО РЕЧНИК

Инсектициди се хемикалии кои се користат против инсекти во сите нивни развојни фази. Инсектицидите се користат во земјоделието, медицината, индустриското производство, како и во домаќинствата. Се смета дека употребата на пестицидите е најголемиот фактор за зголемување на земјоделското производство во дваесеттиот век.

АНКЕТА

Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?

Да

Не