NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP U FURNIZUA ME PESË KAMIONË TË RINJ PËR MBLEDHJEN DHE TRANSPORTIN E MBETJES KOMUNALE