22.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Ценовник /
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Одлука за утврдување на цената на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот неопасен отпад на подрачјето на Град Скопје од 23.07.2010

Одлука за методологија за утврдување на површината како основ за определување надомест за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од физички и правни лица-корисници на услуга од 28.06.2011

Одлука за изменување на Одлуката за методологија за утврдување на површината како основ за определување надомест за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од физички и правни лица-корисници на услуга бр.02-5883 од 28.06.2011год. од 25.05.2011

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје од 22.07.2011

Одлука за утврдување на цената на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од 01.07.2011

Одлука за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје од 12.10.2010
Одлука за утврдување на цената на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот неопасен отпад на подрачјето на Град Скопје од 23.07.2010

Одлука за методологија за утврдување на површината како основ за определување надомест за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од физички и правни лица-корисници на услуга од 28.06.2011

Одлука за изменување на Одлуката за методологија за утврдување на површината како основ за определување надомест за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од физички и правни лица-корисници на услуга бр.02-5883 од 28.06.2011год. од 25.05.2011

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје од 22.07.2011

Одлука за утврдување на цената на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од 01.07.2011

Одлука за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје од 12.10.2010
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.