24.01.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / За нас / Организација
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Организација
Раководен тим

Директор
Абдусамед Шабани
Тел: 3118–632
abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

Шеф на кабинет
Исљам Ибраими
Тел:  3118-632
i.ibraimi@khigiena.com.mk

Соработник на директорот за односи со јавноста
М-р. Ана Марија Бранѓолица
Тел:  3118–632
ana.brangolica@khigiena.com.mk

Помошник на директорот за оперативно - технички работи
Кемал Муслиу
Тел:  2613–298;2621–448
kemal.musliu@khigiena.com.mk

Помошник на директорот за финансиско - правни работи
Добре Босилковски
Тел:3229-039;3228-906
dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

Помошник на директорот за квалитет, планирање, информатичка технологија и развој
Бранко Николовски
Тел/Фах: 3214-876
branko.nikolovski@khigiena.com.mk

Самостоен советник на директорот
Светлана Трајкова
Тел:  3118–632
s.trajkova@khigiena.com.mk

Стручен соработник на директорот
Јетула Амети
Тел:  3118–632
jetula.ameti@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор комунална хигиена
Зекирија Незири
Тел:  2613–298;2621–448
zekirija.neziri@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор механизација
Вулнет Сеља
Тел:  2622-196
vulnet.selja@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за правни, кадрови и општи работи
Каролина Огњановиќ Чукалиева
Тел: 3229-039;3228-906
k.ognjanovic@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за квалитет и планирање
Славко Ружиновски
Тел/Фах: 3214-876
s.ruzinovski@khigiena.com.mk

Раководител на Сектор за информатичка технологија и развој
Чедо Димитриевски
Тел/Фах: 3237–371 Тел/Фах:3214-876
chedo.dimitrievski@khigiena.com.mk


Управен одбор

  1. Наташа Гребенарова Теофиловска - Претседател
  2. Томислав Ракичевиќ - член
  3. Мирослав Богдановски - член
  4. Весна Маркоска - член
  5. Ангеле Сотировски - член
  6. Ана Тасева - член
  7. Лена Самарџиевска - член
  8. Игор Алексовски - член
  9. Исак Туша - член
10. Музафер Харуни – член
11. Русе Соколов  – член

Надзорен одбор
 
1. Мите Костов - Претседател
2. Бесник Рамети - член
3. Дејан Ѓорѓевски - член
4. Јовица Латиновски - член              
5. Георги Џидров – член

 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати