25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Едукација / Еко Речник
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Еко Речник
20.08.2010   12:37
Органски отпад


подразбира се што е од природно потекло, трева, лисја, дрва, остатоци од храна....

повеќе...

20.08.2010   12:36
Органска храна


е храна која се произведува согласно одредени производни стандарди. На пример, житариците не смеат да се произведуваат со користење на пестициди, вештачко ѓубриво, човечки отпад, а во процесот на преработка не смеат да бидат трети...

повеќе...

20.08.2010   12:35
Опасен отпад


е отпад кој содржи состојки кои можат да предизвикаат трајно или привремено оштетување на здравјето и на природната средина. Пример: радиоактивен отпад....

повеќе...

20.08.2010   12:35
Складирањето на отпадот


претставува негово класифицирање, транспортирање како и третирање, потоа негово депонирање на површина или под површина на земјата....

повеќе...

20.08.2010   12:34
Обновливите извори на енергија


се природни извори на енергија кои се обновуваат по природен пат. Можат да бидат од растително или животинско потекло. Обновливата енергија ги користи прородните извори како што се сончевата енергија, ветарот, плимата, геотермална...

повеќе...

20.08.2010   12:33
Необновливите извори на енергија


се природни извори кои се резултат на геолошки процеси долги милиони години. Тоа се на пример руди, минерали, фосилни горива (нафта, плин, јаглен итн)....

повеќе...

20.08.2010   12:31
Метален амбалажен отпад


е посебно алуминиумски амбалажен отпад е вредна суровина која може лесно да се рециклира, ако се прибира одвоено. Челикот и алуминиумот се вообичаени метали околу нас и се произведуваат во големи количини. Конзервираната храна, ал...

повеќе...

20.08.2010   12:30
Домашен компостер


е сад во кој складираме отпадоци од органско потекло, кои во процесот на разградување се претвораат во компост, односно хумус.
...

повеќе...

20.08.2010   12:30
Комунален отпад


е смет од домаќинство, потоа смет кој настанува со чистење на јавни и прометни површини, отпад сличен на отпад од домаќинсктавата кој се создава во работни простории, установи и услужни дејности. Во контејнерите за комунален отпад...

повеќе...

20.08.2010   12:29
Компостирање


е процес на правење копмпост на среде аеробно разградување на биоразградливи органски материи. Компост е еден од најдобрите природни ѓубрива. Додавањето на компост на земјата ја подобрува нејзината плодност и стимулира здрав разво...

повеќе...

страница: 1 2 3
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.